Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành ủy Bà Rịa hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2017

Ngày 22/6, Ban Tuyên giáo thành ủy Bà Rịa tổ chức lớp triển khai, hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cho cấp ủy các đảng bộ cơ sở - chi bộ cơ sở; cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Các đại biểu được hướng dẫn về thực hiện 03 nội dung là: Quy trình, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2017 trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng gồm: sinh hoạt, thảo luận nội dung theo chuyên đề hàng tháng; Đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Biểu dương những đảng viên tiên phong, gương mẫu. Xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 04 khóa XII; theo đó Tập thể chi đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện gồm các nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị; phòng chống suy thoái đạo đức lối sống; phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. mục tiêu phấn đấu, khẩu hiệu hành động; giải pháp thực hiện và  Hướng dẫn viết sổ đăng ký tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc triển khai hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2017 tạo sự thống nhất phương pháp thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nền nếp của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ./

 

Quốc Lương

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT