Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành ủy quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho cán bộ đảng viên

Thành ủy Bà Rịa vừa tổ chức 03 buổi học lập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên, cán bộ - công chức chưa là đảng viên khối cơ quan thành phố, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật.

Cán bộ - đảng viên và công chức thành phố được triển khai những nội dung cụ thể của 3 nghị quyết chuyên đề trong Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa diễn ra vào tháng 5/2017 là: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Ba nghị quyết chuyên đề về kinh tế này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi học tập, quán triệt các nghị quyết; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức sẽ làm bài thu hoạch, thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp của từng nghị quyết. Từ những nội dung nhận thức trên, bản thân sẽ thực hiện một số nhiệm vụ ở ngành, đơn vị, địa phương; đề xuất những giải pháp để tổ chức có hiệu quả nội dung Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị

 

Quốc Lương