Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Phiên họp thứ 4 Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Chiều ngày 25/10, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch công  chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (gọi tắt là Hội đồng) đã chủ trì Phiên họp thứ 4 nhằm rà soát, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, sát hạch công chức cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào ngày 28/10 sắp tới.

Quang cảnh phiên họp

 

Mục đích của việc kiểm tra, sát hạch công chức là nhằm đánh giá lại thực trạng sự am hiểu về pháp luật, chính sách của ngành, lĩnh vực và kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp của công chức so với yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm; trên cơ sở đó sẽ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cho phù hợp với vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức thực thi công vụ ngày càng tốt hơn đồng thời để phục vụ cho việc cơ cấu lại đội ngũ CBCC theo yêu cầu đổi mới, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Ngày 18/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2941/QĐ-UBND ban hành Quy chế kiểm tra, sát hạch đối với công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo Quy chế, quá trình kiểm tra sát hạch sẽ bao gồm 2 hình thức: Kiểm tra điều kiện tối thiểu (không tính điểm) và kiểm tra, sát hạch năng lực (tính điểm).

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ (Thường trực Hội đồng) báo cáo tiến độ các đầu việc đã thực hiện và những công việc tiếp tục thực hiện từ nay đến trước, trong và sau khi kiểm tra sát hạch.

 

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Đặng Minh Thông đề nghị các thành viên Hội đồng phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bám sát các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định và chất lượng yêu cầu đặt ra nhất là công tác hậu cần, tiếp nhận, nhân bản và bảo mật đề kiểm tra, sát hạch./.

Đợt kiểm tra, sát hạch công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh lần này gồm 23 vị trí việc làm, với 65 công chức tham dự (trong đó, 10 vị trí Trưởng phòng và 13 vị trí việc làm khác có liên quan) tại 03 Sở:  Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, Kế hoạch – Đầu tư và 02 cơ quan hành chính trực thuộc Sở: Chi cục Bảo vệ môi trường và Chi cục Quản lý Đất đai

 

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT