Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành ủy Bà Rịa giao ban các đảng bộ cơ sở 9 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 29/9, Ban Thường vụ thành ủy tổ chức cuộc họp giao ban với các đảng bộ cơ sở để đánh giá về công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2017.

Trong 9 tháng đầu năm nay, công tác xây dựng đảng ở đảng bộ thành phố được thực hiện trên cả 03 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề toàn khóa "những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề năm 2017. Các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII và các nghị quyết của tỉnh ủy với 99,3% đảng viên, 92,3% hộ dân tham gia học tập. Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thành ủy, cán bộ chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020, quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phát triển 121 đảng viên mới, đạt gần 73% kế hoạch năm.

Công tác kiểm tra, giám sát theo điều lệ đảng được thực hiện nghiêm và thường xuyên, đã tiến hành kiểm tra, giám sát 62 tổ chức đảng và 1.529 đảng viên. Công tác dân vận đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, vận động được 911 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, vượt chỉ tiêu 118 % và 1 tỷ 160 triệu đồng quỹ vì người nghèo, vượt chỉ tiêu 66% .

Vướng mắc và khó khăn lớn nhất của các đảng bộ phường xã là công tác phát triển đảng trong doanh ghiệp ngoài nhà nước gặp nhiều trở trại.

Trong 3 tháng cuối năm, thành ủy tiếp tục lãnh đạo tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, nhất là việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ năm 2017

                            

Quốc Lương