Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa tổng kết thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

Sáng ngày 24/11, Ban chỉ đạo Qui chế dân chủ cơ sở Thành phố Bà Rịa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.  Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy; ông Trần Văn Lợi – Phó Bí thư thường trực thành ủy; Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố đến dự

Năm 2017, việc triển khai thực hiện qui chế dân chủ trên địa bàn thành phố Bà Rịa được gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, trong nội bộ", chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ phù hợp với từng loại hình hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện qui chế dân chủ được gắn với công tác cải cách hành chính; rèn luyện tác phong, thái độ ứng xử của cán bộ - công chức, viên chức khi tiếp xúc với công dân. Phát huy dân chủ của người lao động tại các doanh nghiệp. Mở rộng và phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố.

Tuy nhiên việc thực hiện qui chế dân chủ ở thành phố còn bộc lộ những vấn đề cần được khắc phục là: việc tuyên truyền thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở có lúc, có nơi chưa thường xuyên; Việc thực hiện qui ước khu phố - ấp, vai trò tư quản của nhân dân trong cộng đồng dân cư chưa cao. Việc thực hiện qui chế dân chủ gắn với cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Dịp này, UBND thành phố Bà Rịa tặng Giấy khen cho 07 tập thể thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

                            

Quốc Lương