Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3477/UBND-V Công văn số 3477/UBND-VP ngày 26/4/2017 v/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách - pháp luật hành chính công. 26/04/2017
2 132/HĐND-VHXH Công văn số 132/HĐND-VHXH ngày 21/4/2017 v/v báo cáo việc thực hiện Luật Thể dục, thể thao tại địa phương. 21/04/2017
3 1767/QĐ-UBND Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND thành phố v/v Tthu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa 21/04/2017
4 1768/QĐ-UBND Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa 21/04/2017
5 1765/QĐ-UBND Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v.v thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND thành phố Bà Rịa 21/04/2017
6 1766/QĐ-UBND Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND thành phố Bà Rịa 21/04/2017
7 552-CV/TUBR Công văn số 552-CV/TUBR ngày 20/4/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v quản lý, giám sát và xử lý cơ sở giáo dục tư nhân để xảy ra bạo hành trẻ em. 20/04/2017
8 948/QĐ-UBND Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành kế hoạch hoạt động phòng trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh BR-VT năm 2017. 18/04/2017
9 111/BC-UBND Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 18/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa Về việc Hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa 18/04/2017
10 107/BC-UBND Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Công tác giải quyết đơn thư Tháng 4 năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa (tính đến ngày 15/4/2017) 14/04/2017
11 473/SNV-CCVTLT Công văn số 473/SNV-CCVTLT ngày 14/4/2017 v/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ. 14/04/2017
12 472/SNV-TG Công văn số 472/SNV-TG ngày 14/4/2017 v/v đề nghị tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tôn giáo trên địa bàn. 14/04/2017
13 106/BC-UBND Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa (Từ 10/4/2017 đến ngày 14/4/2017) 14/04/2017
14 1642/QĐ-UBND Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước và phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa 14/04/2017
15 39-KH/TCT.BCĐ Kế hoạch số 39-KH/TCT.BCĐ ngày 14/4/2017 của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở v/v triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ỡ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2017. 14/04/2017
16 40-KH/TCT.BCĐ Kế hoạch số 40-KH/TCT.BCĐ ngày 14/4/2017 của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh v/v kiểm tra triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ỡ xã, phường, thị trấn. 14/04/2017
17 234/SDL-NVDL Công văn số 234/SDL-NVDL ngày 13/4/2017 v/v tăng cường khai thác, quản lý thị trường khách du lịch Trung Quốc. 13/04/2017
18 77-KHK/TUBR Kế hoạch số 77-KHK/TUBR ngày 13/4/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện Tự diễn biến, Tự chuyển hoá trong nội bộ. 13/04/2017
19 103/BC-UBND Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2016 13/04/2017
20 891/QĐ-UBND Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TTTT Tỉnh BR-VT. 13/04/2017
Hiển thị 1 - 20 of 22.303 kết quả.
của 1.116