Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 01/2019/TT-BNV Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức 09/04/2019
2 02/2019/TT-BNV Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử 09/04/2019
3 2177/UBND-VP Công văn số 2177/UBND-VP ngày 03/4/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về việc Kiến nghị đầu tư lưới điện Trung, hạ thế, trạm biến áp tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài. 04/04/2019
4 2173/UBND-NV Công văn số 2173/UBND-NV ngày 03/4/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về việc ý kiến về việc Toà giám mục thông báo thuyên chuyển Linh mục. 04/04/2019
5 2172/UBND-NV Công văn số 2172/UBND-NV ngày 03/4/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về việc ý kiến về các chủng sinh được Tòa Giám mục Giáo phận Bà Rịa thông báo phong phẩm Linh mục. 04/04/2019
6 83/KH-UBND Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 03/4/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về việc thực hiện tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tháng 4 năm 2019 04/04/2019
7 82/KH-UBND Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về việc Hưởng ứng ngày khí tượng thế giới năm 2019 04/04/2019
8 81/TTr-UBND Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 03/4/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về việc Đề nghị phê duyệt thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo di tích địa đạo Long Phước, thành phố Bà Rịa 04/04/2019
9 459/QĐ-UBND Quyết định số 459/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1, 2 năm 2018. 04/03/2019
10 455/QĐ-UBND Quyết định số 455/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v công nhận các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2018 (xét tờ trình số 83/TTr-SGDĐT ngày 07/01/2019). 04/03/2019
11 28/KH-UBND Kế hoạch số 28/KH-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2019 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 04/03/2019
12 110/TB-UBND Thông báo số 110/TB-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v kết luận của thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo một số vấn đề công tác tôn giáo. 01/03/2019
13 442/QĐ-UBND của Quyết định số 442/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thể dục thể thao, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hoá, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 01/03/2019
14 26/KH-UBND Kế hoạch số 26/KH-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v triển khai thực hiện 33/CT-TTG 5/12/2018 tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 01/03/2019
15 289/SKHĐT-TH Công văn số 289/SKHĐT-TH của Sở Kế hoạch và đâu tư v/v đánh giá bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 28/02/2019
16 439/QĐ-UBND Quyết định số 439/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh BRVT. 28/02/2019
17 433/QĐ-UBND Quyết định số 433/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 27/02/2019
18 396/SXD-QLN Công văn số 396/SXD-QLN ngày 20/02/2019 v/v tiếp tục triển khai hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh. 20/02/2019
19 1311/UBND-VP Công văn số 1311/UBND-VP của UBND tỉnh v/v triển khai, thực hiện Nghị định sô 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 19/02/2019
20 466/SLĐTBXH-BTXH Công văn số 466/SLĐTBXH-BTXH ngày 19/02/2019 v/v đăng ký như cầu khám sàng lọc cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. 19/02/2019
Hiển thị 1 - 20 of 22.603 kết quả.
của 1.131