Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22421 13 /2006/QĐ-UBND Quyết định số 13 /2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006 của Uỷ Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Phê duyệt Chương trình Phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn Thị xã Bà Rịa 29/06/2006
22422 1751 Quyết định số 12 /2006/QĐ.UBND ngày 29/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa Phê duyệt các Chương trình phòng chống, làm giảm tội phạm và Chương trình phòng chống, làm giảm tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị xã Bà Rịa giai đoạn 2006-2010 29/06/2006
22423 1754 Quyết định số 12 /2006/QĐ.UBND ngày 29/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Phê duyệt các Chương trình phòng chống, làm giảm tội phạm và Chương trình phòng chống, làm giảm tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị xã Bà Rịa giai đoạn 2006-2010 Bà Rịa 23/06/2006
22424 1789/2006/QĐ.UBND Quyết định số 1789/2006/QĐ.UBND ngày 19/06/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Phê duyệt chính sách hỗ trợ tiêu hủy gia súc do mắc bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/06/2006
22425 1778/2006/QĐ.UBND Quyết định số 1778/2006/QĐ.UBND ngày 19/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu V/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh bà Ria - Vũng Tàu. 19/06/2006
22426 1743 /QĐ-UBND Quyết định số 1743 /QĐ-UBND ngày 15/62006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu V/v Ban hành Chương trình hành động của tỉnh Bà Rìa - Vũng Tàu thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số là kế hoạch hóa gia đình 15/06/2006
22427 3247/UBND-VP Công văn số 3247/UBND-VP ngày 14/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Về việc Điều chỉnh tăng lãi suất cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn địa phương. 14/06/2006
22428 514/SXD-KTQH Công văn số 514/SXD-KTQH ngày 12/6/2005 của Sở Xây dựng V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của NĐ 16/CP về cấp giấy phép xây dựng công trình 12/06/2006
22429 1640/2006/QĐ-UBND Quyết định số 1640/2006/QĐ-UBND ngày 01/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu V/v ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu. 01/06/2006
22430 295/TB-TY Thông báo số 295/TB-TY ngày 31/5/2006 của Chi Cuc Thú Y tỉnh BR – VT V/v cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; Cơ sớ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. 31/05/2006
22431 20/TT-MTTW Thông tri số 20/TT-MTTW ngày 26/5/2006 của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" (giảm nghèo) 26/05/2006
22432 01/HD-BVDTW Hướng dẫn số 01/HD-BVDTW ngày 24/5/2006 của Ban Vận động "Ngày vì người nghèo" TW về việc hướng dẫn kế hoạch kiểm tra quỹ "vì người nghèo" các cấp (giảm nghèo) 24/05/2006
22433 924/QĐ-MMTƯ Quyết định số 924/QĐ-MMTƯ ngày 24/5/2006 của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế xây dựng,quản lý và sử dụng Quỹ "vì người nghèo" sửa đổi.(giảm nghèo) 24/05/2006
22434 45/2006/NĐ-CP Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ. V/v ban hành điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa.(giảm nghèo) 28/04/2006
22435 43/2006/NĐ-CP Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. V/v quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp côg lập. 25/04/2006
22436 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT Thông tư liên tịch số 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT ngày 7/4/2006 của Bộ Tài Chính - Bộ Văn Hóa Thông Tin. Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào 07/04/2006
22437 1599/2006/QĐ-UBND Quyết định số 1599/2006/QĐ-UBND ngày 05/4/2006 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v phê duyệt Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006-2010 của thị xã Bà Rịa. 05/04/2006
22438 37/2006/NĐ-CP Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 04/04/2006
22439 37/2006/NĐ-CP Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 04/04/2006
22440 883/2006/QĐ-UBND Quyết định số 883/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Quy định mức chuẩn nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006-2010. 22/03/2006
Hiển thị 22.421 - 22.440 of 22.512 kết quả.
của 1.126