Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22481 Quyết định Số 1989/2006/QĐ-UBND Quyết định Số 1989/2006/QĐ-UBND ngày 7/7/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc Phê duyệt đề án hỗ trợ lãi suất đốí với hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2006-2010 vay chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản trên địa bàn tỉnh 07/07/2006
22482 1764 Quyết định số 2142 /QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Ban hành kế hoạch ngăn chặn và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn thị xã Bà Rịa 04/07/2006
22483 19/2006/CT-UB Chỉ thị số 19/2006/CT-UB ngày 30/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện Chỉ thị số: 05/2006/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai 30/06/2006
22484 1881/2006/QĐ-UBND Quyết định số 1881/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Về việc ban hành đơn giả thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/06/2006
22485 13 /2006/QĐ-UBND Quyết định số 13 /2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006 của Uỷ Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Phê duyệt Chương trình Phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn Thị xã Bà Rịa 29/06/2006
22486 1751 Quyết định số 12 /2006/QĐ.UBND ngày 29/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa Phê duyệt các Chương trình phòng chống, làm giảm tội phạm và Chương trình phòng chống, làm giảm tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị xã Bà Rịa giai đoạn 2006-2010 29/06/2006
22487 1754 Quyết định số 12 /2006/QĐ.UBND ngày 29/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Phê duyệt các Chương trình phòng chống, làm giảm tội phạm và Chương trình phòng chống, làm giảm tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị xã Bà Rịa giai đoạn 2006-2010 Bà Rịa 23/06/2006
22488 1789/2006/QĐ.UBND Quyết định số 1789/2006/QĐ.UBND ngày 19/06/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Phê duyệt chính sách hỗ trợ tiêu hủy gia súc do mắc bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/06/2006
22489 1778/2006/QĐ.UBND Quyết định số 1778/2006/QĐ.UBND ngày 19/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu V/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh bà Ria - Vũng Tàu. 19/06/2006
22490 1743 /QĐ-UBND Quyết định số 1743 /QĐ-UBND ngày 15/62006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu V/v Ban hành Chương trình hành động của tỉnh Bà Rìa - Vũng Tàu thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số là kế hoạch hóa gia đình 15/06/2006
22491 3247/UBND-VP Công văn số 3247/UBND-VP ngày 14/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Về việc Điều chỉnh tăng lãi suất cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn địa phương. 14/06/2006
22492 514/SXD-KTQH Công văn số 514/SXD-KTQH ngày 12/6/2005 của Sở Xây dựng V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của NĐ 16/CP về cấp giấy phép xây dựng công trình 12/06/2006
22493 1640/2006/QĐ-UBND Quyết định số 1640/2006/QĐ-UBND ngày 01/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu V/v ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu. 01/06/2006
22494 295/TB-TY Thông báo số 295/TB-TY ngày 31/5/2006 của Chi Cuc Thú Y tỉnh BR – VT V/v cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; Cơ sớ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. 31/05/2006
22495 20/TT-MTTW Thông tri số 20/TT-MTTW ngày 26/5/2006 của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" (giảm nghèo) 26/05/2006
22496 01/HD-BVDTW Hướng dẫn số 01/HD-BVDTW ngày 24/5/2006 của Ban Vận động "Ngày vì người nghèo" TW về việc hướng dẫn kế hoạch kiểm tra quỹ "vì người nghèo" các cấp (giảm nghèo) 24/05/2006
22497 924/QĐ-MMTƯ Quyết định số 924/QĐ-MMTƯ ngày 24/5/2006 của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế xây dựng,quản lý và sử dụng Quỹ "vì người nghèo" sửa đổi.(giảm nghèo) 24/05/2006
22498 45/2006/NĐ-CP Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ. V/v ban hành điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa.(giảm nghèo) 28/04/2006
22499 43/2006/NĐ-CP Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. V/v quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp côg lập. 25/04/2006
22500 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT Thông tư liên tịch số 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT ngày 7/4/2006 của Bộ Tài Chính - Bộ Văn Hóa Thông Tin. Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào 07/04/2006
Hiển thị 22.481 - 22.500 of 22.576 kết quả.
của 1.129