Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 459/QĐ-UBND Quyết định số 459/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1, 2 năm 2018. 04/03/2019
22 455/QĐ-UBND Quyết định số 455/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v công nhận các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2018 (xét tờ trình số 83/TTr-SGDĐT ngày 07/01/2019). 04/03/2019
23 28/KH-UBND Kế hoạch số 28/KH-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2019 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 04/03/2019
24 110/TB-UBND Thông báo số 110/TB-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v kết luận của thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo một số vấn đề công tác tôn giáo. 01/03/2019
25 442/QĐ-UBND của Quyết định số 442/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thể dục thể thao, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hoá, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 01/03/2019
26 26/KH-UBND Kế hoạch số 26/KH-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v triển khai thực hiện 33/CT-TTG 5/12/2018 tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 01/03/2019
27 289/SKHĐT-TH Công văn số 289/SKHĐT-TH của Sở Kế hoạch và đâu tư v/v đánh giá bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 28/02/2019
28 439/QĐ-UBND Quyết định số 439/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh BRVT. 28/02/2019
29 433/QĐ-UBND Quyết định số 433/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 27/02/2019
30 396/SXD-QLN Công văn số 396/SXD-QLN ngày 20/02/2019 v/v tiếp tục triển khai hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh. 20/02/2019
31 1311/UBND-VP Công văn số 1311/UBND-VP của UBND tỉnh v/v triển khai, thực hiện Nghị định sô 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 19/02/2019
32 466/SLĐTBXH-BTXH Công văn số 466/SLĐTBXH-BTXH ngày 19/02/2019 v/v đăng ký như cầu khám sàng lọc cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. 19/02/2019
33 146/TB-UBND Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa. 18/02/2019
34 373/BYT-KH-TC Công văn số 373 /BYT-KH-TC v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 23/01/2019
35 10/KH-UBND Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2014 của UBND thành phố Bà Rịa về việc Phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng- an ninh Quý I/2019 21/01/2019
36 2/VP Công văn số 2/VP ngày 03/1/2019 v/v lấy ý kiến tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. 04/01/2019
37 37/2018/QĐ-UBND Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v ban hành giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh BRVT. 28/12/2018
38 3836/QĐ-UBND Quyết định số 3836/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh BRVT. 28/12/2018
39 1612/TB-UBND Thộng báo số 1612/TB-UBND của UBND thành phố v/v Kết luận của ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn thành phố Bà Rịa ngày 13/11/2018 26/11/2018
40 1610/TB-UBND Thông báo số 1610/TB-UBND của UBND thành phố v/v Kết luận của Thường trực UBND thành phố tại cuộc họp ngày 08/11/2018. 23/11/2018
Hiển thị 21 - 40 of 22.615 kết quả.
của 1.131