Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 32/TB-STC Thông báo số 32/TB-STC ngày 10/4/2017 v/v nội dung cuộc họp báo cáo tiến độ rà soát, lựa chọn các TTVH TT - HTCĐ có đủ điều kiện để thực hiện thí điểm việc xác định giá trị và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết (bao gồm cả đề xuất phương án tài chính của Trung tâm). 10/04/2017
22 11/2017/QĐ-UBND Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh v/v phân cấp, uỷ quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT. 07/04/2017
23 258/KHPH-BDT-SVHTT kế hoạch số 258/KHPH-BDT-SVHTT ngày 04/4/2017 v/v phối hợp tổ chức hội thao Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh BR-VT năm 2017. 04/04/2017
24 95/BC-UBND Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 04/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công vụ Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2017 04/04/2017
25 787/UBND-VP Quyết định số 787/UBND-VP ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh v.v ban hành kế hoạch thực hiện đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh BR-VT. 03/04/2017
26 2645/UBND-VP Công văn số 2645/UBND-VP ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai Báo cáo số 33/BC-ĐĐBQH ngày 16/02/2017 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03/04/2017
27 28/KH-UBND Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 03/04/2017
28 2646/UBND-VP Công văn số 2646/UBND-VP ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai công điện số 371/CĐ-TTg ngày 10/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường các biện pháp bảo đảm ATTP. 03/04/2017
29 10/2017/QĐ-UBND Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh v/v bãi bỏ quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh BR-VT. 03/04/2017
30 788/QĐ-UBND Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh v/v Ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh BR-VT. 03/04/2017
31 120/TB-UBND Thông báo số 120/TB-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh v/v Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar. 03/04/2017
32 172/SNgV-VP Công văn số 172/SNgV-VP ngày 29/3/2017 v/v báo cáo công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trí nội bộ quý I/2017. 29/03/2017
33 366/SNV-VP Công văn số 366/SNV-VP v/v triển khai, thực hiện quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vu. 29/03/2017
34 366/SNV-VP Công văn số 366/SNV-VP ngày 29/3/2017 v/v triển khai, thực hiện quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vu. 29/03/2017
35 2460/UBND-VP Công văn số 2460/UBND-VP ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh v/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tồn đọng của năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017. 28/03/2017
36 718/QĐ-UBND Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính sừa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 28/03/2017
37 707/QĐ-UBND Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh BR-VT trong năm 2017, đinh hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ. 27/03/2017
38 675/QĐ-UBND Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 23/3/207 của UBND tỉnh v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh BR-VT. 23/03/2017
39 2313/UBND-VP Công văn số 2313/UBND-VP ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTG ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 23/03/2017
40 124-BC/TU Báo cáo số 124-BC/TU ngày 23/3/2017 của Tỉnh ủy BR-VT v/v tổng kết thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý bộ máy nhà nước. 23/03/2017
Hiển thị 21 - 40 of 22.297 kết quả.
của 1.115