Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 194/KH-BCTNCT Kế hoạch số 194/KH-BCTNCT ngày 09/5/2017 v/v kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với người cao tuổi. 09/05/2017
22 576/SNV-CCVC Công văn số 576/SNV-CCVC ngày 09/5/2017 v/v báo cáo tổng kết Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ. 09/05/2017
23 3850/UBND-VP Công văn số 3850/UBND-VP ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 27/02/2017 của Văn phòng Chính phủ. 09/05/2017
24 158/BC-SNV Báo cáo số 158/BC-SNV ngày 08/5/2017 v/v tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách tháng 4, luỹ kế 4 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ tháng 5/2017 trên địa bàn tỉnh. 08/05/2017
25 1353/SYT-NVY Công văn số 1353/SYT-NVY ngày 05/5/2017 v/v kiểm tra liên ngành việc thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017. 05/05/2017
26 1892/QĐ-UBND Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa năm 2017. 05/05/2017
27 3708/UBND-SNV Công văn số 3708/UBND-SNV ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức Hội nghị công bố chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương năm 2016. 05/05/2017
28 1174/QĐ-UBND Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực : Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 05/05/2017
29 1891/QĐ-UBND Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa năm 2017 05/05/2017
30 3706/UBND-VP Công văn số 3706/UBND-VP ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo kết luận số 23-KL/TU ngày 18/04/2017 của Hội nghị lần thứ Bảy BCH Đảng bộ tỉnh khoá VI. 04/05/2017
31 48/QĐ-STP Quyết định số 48/QĐ-STP ngày 03/5/2017 v/v ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổ chức TRợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017) tại tỉnh BR-VT. 03/05/2017
32 1154/SXD-QLN Công văn số 1154/SXD-QLN ngày 28/4/2017 v/v đề nghị tiếp tục rà soát phân loại sổ hộ nghèo khó khăn về nhà ở để triển khai đề án hỗ trợ nhà ở giai đoạn năm 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. 28/04/2017
33 37/KKH-UBND Kế hoạch số 37/KKH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai, thực hiện nội dung theo dõi thi hành pháp luật về Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT. 28/04/2017
34 436/TB-UBND Thông báo số 436/TB-UBND ngày 28/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa V/v Kết luận của ông Nguyễn Văn Tài – Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giải quyết khiếu nại 28/04/2017
35 437/TB-UBND Thông báo số 437/TB-UBND ngày 28/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận của ông Trần Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng Trụ sở Công an phường Long Toàn và giải quyết một số nội dung liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (ngày 25/4/2017) 28/04/2017
36 3598/UBND-VP Công văn số 3598/UBND-VP ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh. 28/04/2017
37 1104/QĐ-UBND Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh v.v ban hành Chương trình của tỉnh BR-VT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020. 27/04/2017
38 3485/UBND-VP Công văn số 3485/UBND-VP ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017. 26/04/2017
39 3477/UBND-V Công văn số 3477/UBND-VP ngày 26/4/2017 v/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách - pháp luật hành chính công. 26/04/2017
40 07-QĐ/TUBR Quy định số 07-QĐ/TUBR ngày 25/4/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v v/v chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ. 25/04/2017
Hiển thị 21 - 40 of 22.352 kết quả.
của 1.118