Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1541 26/2008/TT-BTC Thông tư số 26/2008/TT-BTC ngày 28/03/2008 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003 NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi 28/03/2008
1542 11/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. V/v ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh 28/03/2008
1543 35/2008/NĐ-CP Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang 25/03/2008
1544 43/2008/QĐ-TTg Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ Tướng Chính phủ. V/v Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 24/03/2008
1545 09/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&ĐT. V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 24/03/2008
1546 33/2008/NĐ-CP Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính Phủ. V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ 19/03/2008
1547 24/2010/NĐ-CP Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 15/03/2008
1548 24/2008/TT-BTC Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/03/2008 của Bộ Tài chính. V/v Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch 14/03/2008
1549 39/2008/QĐ-TTg Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. 14/03/2008
1550 22/2008/QĐ-BTC Quyết định số 22/2008/QĐ-BTC ngày 10/3/2008 của Bộ Tài chính. Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. 10/03/2008
1551 22/2008/TT-BTC Thông tư số 22/2008/TT-BTC ngày 10/3/2008 của Bộ Tài chính. V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung ban hành kèm theo quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của thủ tướng chính phủ 10/03/2008
1552 08/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/3/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. V/v ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 06/03/2008
1553 25/2008/NĐ-CP Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/03/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT. 04/03/2008
1554 25/2008/NĐ-CP Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/03/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT. 04/03/2008
1555 25/2008/NĐ-CP Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/03/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT. 04/03/2008
1556 02/2008/TT-BNV Thông tư số 02/2008/TT-BNV ngày 03/03/2008 của Bộ Nội vụ. V/v sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Vội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước 03/03/2008
1557 21/2008/NĐ-CP Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ. Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành môt số điều của luật bảo vệ môi trường 28/02/2008
1558 01/2008/QD-BTP Quyết định số 01/2008/QD-BTP ngày 20/2/2008 của Bộ Tư pháp. V/v Ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng 20/02/2008
1559 61/2008/TTLT-BNN-BNV Thông tư số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 12/5/2008 của Bộ NN-PTNT và Bộ Nội vụ. V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn. 15/02/2008
1560 20/2008/NĐ-CP Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 14/02/2008
Hiển thị 1.541 - 1.560 of 1.773 kết quả.
của 89