Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 01/2019/TT-BNV Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức 09/04/2019
2 02/2019/TT-BNV Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử 09/04/2019
3 373/BYT-KH-TC Công văn số 373 /BYT-KH-TC v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 23/01/2019
4 80/2018/NĐ-CP Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh 17/05/2018
5 73/2018/NĐ-CP Nghị định số 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 15/05/2018
6 08/2017/TT-BNV Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 v/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 27/10/2017
7 112/2017/NĐ-CP Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 06/10/2017
8 91/2017/NĐ-CP Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/07/2017
9 1170/BTTTT-CVT Công văn số 1170/BTTTT-CVT ngày 07/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kế hoạch chuyễn đổi mã vùng. 07/04/2017
10 02/2017/TT-BTC Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 24/02/2017 vv/ hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. 24/02/2017
11 13/2017/TT-BTC Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài Chính v/v quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 15/02/2017
12 09/2017/NĐ-CP Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
13 06/2017/TT-BTC Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 v/v sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC). 20/01/2017
14 122/QĐ-BCT Quyết định 122/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 về tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do bộ trưởng bộ công thương ban hành 16/01/2017
15 02/2017/NĐ-CP Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 09/01/2017
16 349/2016/TT-BTC Thông tư 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 v/v quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 30/12/2016
17 13/2016/TT-BTP Thông tư 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ Tư pháp v.v quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. 30/12/2016
18 175/2016/NĐ-CP Nghị định 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. 30/12/2016
19 19043/BTC-QLCS Công văn số 19043/BTC-QLCS Về việc tiếp tục thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất 30/12/2016
20 28/2016/TT-BXD Thông tư 28/2016/TT-BXD v/v sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 15/12/2016
Hiển thị 1 - 20 of 1.773 kết quả.
của 89