Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 61-KL/TUBR Kết luận số 61-KL/TUBR ngày 22/12/2016 của Thành ủy Bà Rịa v/v Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ TP BR, khoá V (mở rộng). 22/12/2016
2 404-CV/TUBR Công văn số 404-CV/TUBR ngày 28/11/2016 v/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. 28/11/2016
3 62-KH/TUBR Kế hoạch số 62-KH/TUBR ngày 18/11/2016 v/v thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 18/11/2016
4 296/PNV-ĐTBD Công văn số 296/PNV-ĐTBD v/v xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017. 31/10/2016
5 54-KH/TUBR Kế hoạch số 54-KH/TUBR ngày 22/9/2016 v/v thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, kế hoạch số 36-KH/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hướng dẫn số 18-HD/BTGTU ngày 31/8/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 22/09/2016
6 109-CV/BTG Công văn số 109-CV/BTG ngày 06/9/2016 v/v đề nghị báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 83-KH/TUBR ngày 26/9/2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ. 06/09/2016
7 51-KH/TUBR kế hoạch so61 51-KH/TUBR ngày 15/8/2016 v/v triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI ( 2015 -2020). 15/08/2016
8 50-KH/TUBR Kế hoạch số 50-KH/TUBR ngày 09/8/2016 v/v tổ chức tổng kết Nam dân vận khéo và phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2016 gắn với các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2016), 17 năm Ngày Dân vận của cả nước. 09/08/2016
9 48-KH/TUBR Kế hoạch số 48-KH/TUBR ngày 03/8/2016 v/v tự kiểm tra sơ kết 03 năm thực hiện kế hoạch số 87-KH/TUBR ngày 11/11/2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 03/08/2016
10 29/NQ-HĐND Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 v/v nhiệm vụ phát triển KT - XH và ANQP 6 tháng cuối năm 2016. 29/07/2016
11 45-KH/TUBR Kế hoạch số 45-KH/TUBR ngày 19/7/2016 v/v tuyên truyền việc thành lập tổ chức chính trị các tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 19/07/2016
12 44-KH/TUBR Kế hoạch số 44-KH/TUBR ngày 19/7/2016 v/v thực hiện chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất. 19/07/2016
13 46-KH/TUBR Kế hoạch số 46-KH/TUBR ngày 19/7/2016 v/v thực hiện kết luận 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá X. 19/07/2016
14 295-CV/TUBR Công văn số 295-CV/TUBR ngày 08/7/2016 v/v tiếp tục phối hợp, hỗ trợ cuộc thi Tìm hiểu các mô hình hợp tác xã kiểu mới. 08/07/2016
15 01-TT/TUBR Thông tri số 01-TT/TUBR ngày 20/6/2016 về việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020. 20/06/2016
16 34-KH/TUBR Kế hoạch số 34-KH/TUBR ngày 7/6/2016 v/v kiểm tra, giám sát tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 08/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ mới". 07/06/2016
17 32-KH/TUBR Kế hoạch số 32-KH/TUBR ngày 30/5/2016 của Thành ủy Bà Rịa v/v thực hiện chỉ thị sồ 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. 30/05/2016
18 241-CV/TUBR Công văn số 241-CV/TUBR ngày 11/5/2016 v/v xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 11/4/2016 của Tỉnh uỷ. 11/05/2016
19 28 -KH/TUBR Kế hoạch số 28 -KH/TUBR ngày 27/4/2016 v/v thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu thành phố lần thứ v, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ vi gắn với thực hiện nghị quyết đại hội xii của đảng 27/04/2016
20 27-KH/TUBR Kế hoạch số 27-KH/TUBR ngày 25/4/2016 của Thảnh ủy Bà Rịa v/v thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp. 25/04/2016
Hiển thị 1 - 20 of 24 kết quả.
của 2