Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 453/TB-VP Thông báo số 453/TB-VP v/v phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bà Rịa. 04/12/2017
2 598-CV/TUBR Công văn số 598-CV/TUBR ngày 14/6/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v đề nghị báo cáo công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017. 14/06/2017
3 573-CV/TUBR Công văn số 573-CV/TUBR ngày 16/5/2017 v/v gửi tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung. 16/05/2017
4 07-QĐ/TUBR Quy định số 07-QĐ/TUBR ngày 25/4/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v v/v chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ. 25/04/2017
5 552-CV/TUBR Công văn số 552-CV/TUBR ngày 20/4/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v quản lý, giám sát và xử lý cơ sở giáo dục tư nhân để xảy ra bạo hành trẻ em. 20/04/2017
6 77-KHK/TUBR Kế hoạch số 77-KHK/TUBR ngày 13/4/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện Tự diễn biến, Tự chuyển hoá trong nội bộ. 13/04/2017
7 36/VP Công văn số 36/VP v/v xây dựng, hoàn chỉnh bảng phân bổ thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng ban. 21/03/2017
8 502-CV/TUBR Công văn số 502-CV/TUBR ngày 15/3/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v tổ chức cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. 15/03/2017
9 72-KH/TUBR Kế hoạch số 72-KH/TUBR ngày 03/3/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v thực hiện việc nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP BR. 03/03/2017
10 475-CV/TUBR Công văn số 475-CV/TUBR ngày 27/02/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v báo cáo kết quả 01 năm thực hiện kết luận 01-KL/BTCTW 27/02/2017
11 519/QĐ-UBND (519/QĐ-BĐD) Quyết định số 519/QĐ-UBND (519/QĐ-BĐD) ngày 06/02/2017 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 06/02/2017
12 458-CV/TUBR Công văn số 458-CV/TUBR ngày 02/02/2017 v/v tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn TP BR nhiệm kỳ 2018 - 2023. 02/02/2017
13 449-CV/TUBR Công văn 449-CV/TUBR v/v báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 13/01/2017
14 86/BC-CNVPĐK Báo cáo số 86/BC-CNVPĐK v.v công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính tháng 12. 11/01/2017
15 10-HD/TUBR Hướng dẫn số 10-HD/TUBR ngày 06/01/2017 v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 06/01/2017
Hiển thị 15 kết quả
của 1