Thủ tục Tặng Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình.
- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng; Mẫu số 02 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chínhphủ
 - Biên bản xét khen thưởng.
Đã có:  0 hồ sơ đăng kí